Friday, July 25, 2008

အမွားလွန္၍အမွန္ကိုက်င္႔

ပုထုဇဥ္ဟူသည္ဆရာမ်ားသူၿဖစ္၏။သိုၿဖစ္၍အရိယာ
ဈာန္ပ်ံမဟုတ္ေသးေသာလူသားတို႔သည္အရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၏
သင္ၾကားခ်က္ကိုခံယူၾကရစၿမဲၿဖစ္သည္။(ယခုေဆာင္ပါးကိုဖတ္ေနၿခင္းအပါအ၀င္)ဆရာဟူသည္တို႔ကားမ်ားေသာအားၿဖင္႔
ေစတနာေကာင္းရွိသူမ်ားၿဖစ္ၾက၏။သို႔ေသာ္သဗၺညဳဘုရားရွင္ႏွင္႔အထက္တန္းစားအရိယာ
သာ၀ကၾကီးမ်ားမွတပါးပုထုဇဥ္ဆရာသမားတို႔သည္မိမိတို႔၏ညဏ္ရွိသမွ်ကိုသာလ်င္သင္ၿပ
ႏိုင္ၾကရုိးရွိေပသည္။
ထိုသို႔သင္ၿပၾကရာ၌တကယ္႔ေလာကသဘာ၀ႏွင္႔အၿမဲတေစဟပ္မိၿပီးေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ေသာ
သိၿမင္စရာေတြလည္းပါ၀င္၏။ဆရာ၏ပင္ကိုယ္ညဏ္ႏွင္႔ဗဟုသုတအင္းအားဆံုးၿဖတ္မွူစြမ္းရည္
စသည္႔တို႔လိုေနေသးသၿဖင္႔လူသားအားအက်ိဳးမမ်ားသည္႔(တခါတရံေဘးေတြ႔ေစသည္႔)
ၾသ၀ါဒမ်ားကိုလည္းေပးမိခဲ႔ၾက၏။အခ်ိဳ႔ေသာသက္ေသၿပခ်က္မ်ားမွာမူထိုဆရာ၏ေခတ္
ကာလေဒသႏွင္႔ကိုညီ၍ေကာင္းက်ိဳးရရွိႏိုင္လင္႔ကစားေဒသတပါးမွေႏွာင္းေခတ္မ်ားတြင္
လက္ခံက်င္႔သံုးၾကသည္႔တပည္႔မ်ားအတြက္အက်ိဳးမသက္ေရာက္ႏိုင္သည္မ်ားလည္း
ရွိေလသည္။ထိုေၾကာင္႔ပါးနပ္၍အၿမင္က်ယ္ေသာအခ်ိဳ႔ဆရာမ်ားသည္အခ်ိန္အခါလိုက္
အရပ္ေဒသအလိုက္အသံုးၿပဳႏိုင္မည္႔က်ယ္ၿပန္႔ေသာဥပေဒသတို႔ကိုခ်ထားေပးခဲ႔ေလ႔
ရွိေပသည္။သို႔ၿဖစ္လွ်င္အသက္တရာမေနရ၊အမွုတစ္ရာေတြ႔ရတတ္ေသာ၊
ဃရာ၀ါသဗဟုကိစၥနယ္မွလူသားတစ္ဦးသည္မည္သို႔ေသာဆရာကုိဆည္းကပ္၍
မည္သို႔ေသာလမ္းစဥ္ကိုက်င္႔သံုးရမည္စေသာၿပႆနာသည္သိမ္႔ေမြ႔နက္နက္စြာ
တည္ရွိေနေပသည္။
ႈဥပမာ။ၾကက္သားဟင္းသည္အရသာရွိေသာစားဖြယ္ၿဖစ္၍စားသံုးသင္႔သည္
ဟူေသာအခ်က္၌ပင္လ်င္ေ၀ဖန္စဥ္းစားစရာေတြမ်ားၿပားလွပါသည္။ဘယ္လို
အရသာရွိသနည္း။မည္သူတို႔စားထိုက္သနည္း။စသည္႔ကိုခ်င္႔ခ်ိန္ရေခ်မည္။
ၾကက္သားဟင္းေကာင္းသည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူေသမွတ္ထားၿပီးအၿမဲစား
သံုးေနေခ်ေသာ္လည္းေကာင္းထုိတရားေသယူဆခ်က္သည္အက်ိဳးထူးထြန္း
ကားစရာရွိေလေတာ႔သည္။ဤကဲ႔သို႔ေသာ၀ါဒေရးရာခံယူက်င္႔သံုးလုပ္ေဆာင္
စရာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ေခတ္အမွီဆံုးညႊန္ၾကားခ်က္ကိုၿမတ္ဗုဒၶသည္လြန္ခဲ႔
ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂၅၅၀)ေက်ာ္ကာလကပင္လွ်င္လူသားတို႔အားေပးအပ္ထား
ခဲ႔ေလၿပီ....
(ဓမၼစၾကၤာႏွင္႔အနတၱလကၡဏသုတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္၍
ေက်းဖူးၿပဳပါသည္။)

No comments: