Wednesday, July 30, 2008

အမွန္တရားသို႔ကူးေၿပာင္းေရး(၄)

အမွားအမွန္ကိုၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္းဟူေသာ
ပထမတံတိုင္း၊အမွားအမွန္ကိုေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားသိနားလည္ၿခင္းဟူေသာဒုတိယတံတိုင္း
အမွားအမွန္ကိုခြဲၿခားေၿပာဆိုၿခင္းအမွားကိုတာ၀န္ခံယူၿခင္းဟူေသာတတိယတံတိုင္း
ဤသို႔ေသာတံတိုင္း(၃)ခုကိုေက်ာ္ၿဖတ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ေနာက္ဆံုးေတြ႔ရေသာစတုတၳ
တံတိုင္းမွာေက်ာ္လႊားရန္အခက္ဆံုးၿဖစ္ေပသည္။


၎ကားအၿခားမဟုတ္အမွားကို
ရက္ရက္စက္စက္မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္ၿပီးအမွန္သမားဘ၀သို႔ကူးေၿပာင္းလက္ခံက်င္႔သံုး
ႏိုင္ရန္ဦးေလးေနမွူမ်ိဳးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ဤအခ်က္သည္ကိုးကြယ္မွူတစ္ရပ္မွအၿခား
ကိုးကြယ္မွုတစ္ရပ္သို႔ကူးေၿပာင္းၿခင္း၊၀ါဒတစ္ရပ္ခံယူထားရာမွမွန္ကန္ေသာေနာက္
၀ါဒတစ္ရပ္ၿဖင္႔အစားထိုးၿခင္း၊၀တ္စားဆင္ယင္မွူစေသာဓေလ႔ထံုးစံတစ္ခုမွအၿခား
ေသာဟန္တစ္မ်ိဳးသို႔လိုက္နာၿခင္းစသည္႔(ေၿပာင္းလဲတိုးတတ္မွူ)ကိုတံု႔ဆြဲထားလ်က္
ရွိေပသည္။မိမိသည္မည္သည္႔၀ါဒီမည္သည္႔ကိုးကြယ္မွူရွိသည္ဟုလူအသိမခံၿပီး
ေနာက္မိမိ၀ါဒမိမိကိုးကြယ္မွုမမွန္ကန္မွန္းအတြင္းၾကိတ္သိရွိေနေစကာမူအမွန္တရား
ကိုေၿပာင္းလဲက်င္႔ၾကံလူသိခံရန္ခက္ခဲေလသၿဖင္႔ေမွးေနတတ္၏အေၾကာင္းၿပခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႔လည္းခုခံေခ်ပတတ္ေလသည္။မွားယြင္းမွန္းသိေနေသာမိမိခံယူေသာ
၀ါဒကိုးကြယ္မွုတစ္ရပ္ကိုအေတာင္၊အၿမီး၊ေၿခ၊လက္၊ဦးေခါင္းစသည္ၿပည္႔စံုေအာင္
ၿဖည္႔စြက္၍လွပေစရန္ဇြတ္ၾကိဳးစားတတ္ၿခင္း၊အိုးမလံုအံုပြင္႔ဆိုဘိသကဲ႔သို႔အေၾကာင္း
ထူးမရွိဘဲခဏ၊ခဏသိဒိၶတင္ေနတတ္ၿခင္းစသည္ကိုၿပဳလုပ္လာတတ္သည္။
"က်ားက်ားမီးယပ္"ဟူေသာစကားပံုကုိလူတိုင္းၾကားဖူးေပလိမ္႔မည္။ေဆးဆရာ
တစ္ေယာက္ပိတ္ၿခင္းေထာင္ထူထူအတြင္းရွိလူနာတစ္ေယာက္အားလက္သြင္း၍
ေသြးစမ္းၾကည္႔ၿပီးေနာက္မီးယပ္ေရာဂါၿဖစ္ေနသည္ဟုဆိုလိုက္ရာ"လူနာရွင္က
ဆရာရယ္လူနာမွာေယာကၤ်ားၾကီးပါ"ဟုအယူခံရွာေသာ္လည္းက်ားက်ားမီးယပ္
ေရာဂါပါဘဲဟုအမိေၿပာကာသူ႔ကိုယ္သူဂုဏ္ဆယ္လိုက္ေလသည္။ဤၿမန္မာစကား
ပံုေလးသည္အမွားကိုပယ္လွန္၍အမွန္သို႔ကူးေၿပာင္းလက္ခံရန္ခဲယဥ္းပံုလူ႔သဘာ၀
ကိုပိုင္ႏိုင္စြာမွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္ၿဖစ္ေပသည္။ဤသို႔အမွားမွအမွန္သို႔ခ်ီတတ္ေစ
ရာ၌အၿမင္မွန္ရွိေသာဦးစီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏အႏုအၾကမ္းနည္းစံုၿပြမ္း၍လက္ကမ္း
ေခၚေဆာင္တတ္ၿခင္းသည္လြန္စြာအေရးၾကီးလွေပသည္။လုပ္ငန္းတိုင္း၏အမွား
အမွန္ကိုစိစစ္ေလာ႔၊သိေအာင္လုပ္ေလာ႔၊အမွားကိုပယ္လွန္ၿပီးအမွန္ကုိေၿပာင္းလဲ
က်င္႔သံုးေလာ႔။
”သတိေဆာင္ရန္ေဆာင္ပုဒ္”
မွားအၿမင္၊ၾကား၀င္သူဖ်က္လို႔၊
ယူဆခ်က္ေတြလြဲ၊သိေအာင္ဥာဏ္ကိုသံုးပါမွ
ၿပံဳရမွာဘဲ။
(ႏွစ္ဖက္လွ(ခ)ရွင္ေကတုမလာဘိ၀ံသ)


No comments: